Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Tadeusza Sendzimira z siedzibą os. Złota Jesień 2, 31-826 Kraków, REGON: 122709570, telefon kontaktowy szkoły: 12-648-36-80, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Celem przetwarzania przez szkołę danych osobowych jest wypełnianie obowiązków publicznych, nałożonych na placówkę przepisami prawa. W przypadku uczniów są to zadania edukacyjno – wychowawczo – opiekuńcze, bezpieczeństwo oraz obowiązek prowadzenia stosownej dokumentacji.

Szkoła przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umowy o pracę, umowę zlecenia.

Macie Państwo prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania nieprawidłowych danych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  4. żądania usunięcia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w Zespole Szkół Zawodowych przez okres wynikający z przepisów ustawy: „Prawo oświatowe”, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych chyba, że pozyska na to odpowiednią zgodę.

Szkoła będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Macie Państwo prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych ZSZmgr Alicja Szydło, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Administrator Systemów Informacji IT - mgr Kazimierz Pamuła - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..