Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

  • Opublikowano: czwartek, 07, maj 2015 11:15
  • Super User
  • Odsłony: 3338

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce to projekt systemowy Województwa Małopolskiego, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy. Działania obejmują uczniów i słuchaczy szkół zawodowych, którym stworzono możliwość skorzystania z różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w 7 kluczowych dla województwa małopolskiego branżach: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej.

 

Projekt jest realizowany w całym województwie, w partnerstwie ze wszystkimi 22 powiatami województwa oraz 3 gminami i 5 podmiotami niepublicznymi. Korzystają z niego także uczniowie 3 zespołów szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 6 szkół Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu szkoły organizują kursy i szkolenia zawodowe, dodatkowe praktyki, staże–wizyty zawodoznawcze, płatne staże w przedsiębiorstwach, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych i technologii informatycznych oraz branżowych języków obcych, prowadzą także programy doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Od 2011 roku organizowany jest konkurs „Mam zawód. Mam fantazję”, służący promocji kształcenia zawodowego oraz prezentacji umiejętności zawodowych. Działania projektu obejmują również współpracę międzynarodową. Uczniowie i nauczyciele biorą udział w seminariach oraz wizytach studyjnych w szkołach, firmach oraz centrach kształcenia praktycznego regionów partnerskich – niemieckiej Turyngii i francuskiego regionu Rodan-Alpy.  Wsparciem objęci zostali uczniowie i słuchacze techników, techników uzupełniających, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych dla młodzieży.

Jednym z priorytetów projektu jest wzmocnienie współpracy małopolskich szkół zawodowych z przedsiębiorstwami. Na koniec września 2014 roku działania takie podjęło 213 szkół, ponad 29 tysięcy uczniów i słuchaczy skorzystało z organizowanych w ramach „Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce” dodatkowych praktyk, staży–wizyt zawodoznawczych oraz staży z możliwością wypłaty uczniom stypendium.

Staże z możliwością wypłaty stypendium to nowa forma wsparcia praktycznej nauki zawodu. Na ich realizację przeznaczono ok. 4 mln zł. Do końca września 2014 odbyło je ponad 3 500 osób ze szkół prowadzonych przez 19 małopolskich powiatów, 3 partnerów niepublicznych oraz Województwo Małopolskie.

Poza wsparciem skierowanym bezpośrednio do uczniów i słuchaczy, projekt – w ramach tzw. cross-financingu – umożliwia także modernizację bazy dydaktycznej szkół poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni nauki zawodu w sprzęt techno-dydaktyczny, unowocześniający i uatrakcyjniający kształcenie we wszystkich kluczowych branżach.  Do końca września 2014 przeznaczono na takie działania ponad 14 milionów złotych. Specjalistyczny sprzęt trafił do 215 szkół realizujących projekt, a 186 wyposażono w nowoczesne materiały dydaktyczne.

Podział godzin
2019/20:

Szkoły
dzienne
Lic-Tech-Branż.

 

Szkoła

 

Biblioteka

 

 Instagram

 

Wolontariat

 

DO POBRANIA

 Podręczniki 2020/21

    Wykaz - w przyg.

 

Liceum zaoczne:

1. Podanie do szkoły.

2. Harmonogram zajęć
    2019/20, 1 sem.

3. Harmonogram zajęć
    2019/20, 2 sem.

 

 

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17